توضیحات

تجهیزات آشپزخانه صنعتی استیل نجفی

ترولی استیل دو طبقه داری پایه های چرخدار